فرم درخواست عضویت اعضای حقوقی ( شرکتها و موسسات )


  " مشاهده دستورالعمل عضویت اعضای حقوقی "
 
* نام شرکت / موسسه : شماره ثبت :
       
* شناسه ملی شرکت / موسسه :    شماره شناسه در اداره کل :
       
* صادره از سازمان ثبت شرکت ها در استان :   
   
 * موضوع فعالیت شرکت / موسسه :   واردات        تولید        خدمات فنی        مشاوره - پیمانکار         آموزش و پژوهش
      سایر فعالیت های مرتبط با بخش تجهیزات پزشکی  ذکر فعالیت :  
     
       * محل تأسیس شرکت / موسسه :    * تاریخ تأسیس :  
       
       * آدرس شرکت / موسسه :  استان ،  شهر ،  خیابان اصلی     

 خیابان فرعی    

 پلاک     واحد    
       
* تلفن شرکت / موسسه :  * فکس شرکت / موسسه :      
           
 * وب سایت :  * پست الکترونیکی :
 
 
 
   * اطلاعات مدیرعامل :
نام و نام خانوادگی شماره ملی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی عضو در انجمن تلفن همراه تلفن ضروری

هستم 

نیستم

 
         پست الکترونیکی :     

 
 * اطلاعات مسئول فنی شرکت :
 نام و نام خانوادگی  شماره ملی  آخرین مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی  عضو در انجمن  تلفن همراه  تلفن ضروری
  


 


 
 
هستم 

نیستم


 


 
           پست الکترونیکی :        
 
 
 
 * تکمیل جدول ذیل مربوط به فرد شاغل در شرکت است که با توجه به بند ج شرایط عضویت حقوقی دارای عضویت اصلی در این انجمن است :
 نام و نام خانوادگی
 شماره عضویت  تاریخ عضویت  سمت در شرکت  شماره بیمه تأمین اجتماعی


 
 اطلاعات اعضاء هیأت مدیره ( اختیاری و در صورت تمایل ):
ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
شماره عضویت در انجمن
( در صورت عضویت در انجمن )
تاریخ عضویت
1
2
3
4
5 

 اطلاعات پرسنل شرکت ( کارشناسان ) که عضو انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور هستند ( اختیاری و در صورت تمایل ) :
ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
شماره عضویت در انجمن تاریخ عضویت
1
2
3
4
5
 
 
 
                     
                     
 
اسکن اصل کارت ملی مدیرعاملاسکن اصل مدارک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
( کلیه مدارک به صورت فایل فشرده zip. یا rar. )اسکن اصل کارت عضویت در انجمن طبق بند ج شرایط اشخاص حقوقیاسکن تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات
 

 
اسکن اصل فیش بانکی پرداخت حق عضویت


 
 
 
 
نوشته بالا را در اینجا بنویسید
 

 

ورود اعضا