پرسش و پاسخ

آیا کسانی به غیر از رشته های قید گردیده در دفترچه نیز می توانند در دوره های مسئولین و ناظرین فنی ثبت نام نمایند ؟

- چگونه می توان در دوره آموزش مسئولین فنی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ثبت نام کرد؟

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.