مهندس 

احمد مسلمی

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره
 
 
 
 

مهندس

امیرحسین مهدیزاده

عضو اصلی و نایب رئیس

 

 

 

مهندس

مهرداد سرهنگی

عضو اصلی و دبیر انجمن

 

 
 
 
مهندس
شهریار ارسیلو
عضو اصلی و خزانه دار
 

دکتر
زهرا محمدی
عضو اصلی و عضو هیأت مدیره

مهندس
رضا مصباحی
عضو اصلی و مسئول کمیته پذیرش و روابط عمومیمهندس
محمد طهماسبی
عضو اصلی و عضو هیات مدیره

 

 

 مهندس
علی فرح زاد
عضو اصلی و عضو علی  البدل هیأت مدیره

 
دکتر
سید حسین موسوی
عضو اصلی و بازرس انجمن

 

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.